Thông tin tổng hợp
Facebook
Minh bạch xăng dầu: 5 vấn đề từ góc nhìn doanh nghiệp
Minh bạch trong kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam là điều tất cả mọi người đều mong đợi, là đích đến cần đến. Sau hơn 3 năm vận hành (đầy đủ và không đầy đủ), câu chuyện "minh bạch” đã làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực của phóng viên, làm lao tâm khổ tứ không biết bao nhiêu chuyên gia kinh tế cùng các nhà quản lý. 

Đến nay, minh bạch trong kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau. Từ góc độ thực tiễn doanh nghiệp, thiết nghĩ, có mấy vấn đề sau: 
  • Một là, thiết chế phải minh bạch. Bản thân Nghị định 84 và các thông tư, văn bản hướng dẫn thi hành phải được thiết kế theo đúng kỹ thuật, lập pháp; đó là: Những vấn đề có tính nguyên tắc - phải khát quát, cô đọng; những vấn đề về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn - phải rõ ràng; những quy trình, thủ tục, công thức - phải cụ thể. Đây chính là tư tưởng chỉ đạo của Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành trung ương Khóa XI. 
  • Hai là, vận hành phải toàn bộ. Điều này rất quan trọng. Chỉ khi vận hành đầy đủ thì mới có thực tiễn để đánh giá một cách toàn diện, khoa học và khách quan. Đánh giá một sự vật, một hiện tượng, một cơ chế khi chưa vận hành đầy đủ thì có thể chưa thấy đầy đủ giá trị của nó trong thực tế. 
  • Ba là, công khai phải có địa chỉ. Doanh nghiệp công khai số liệu của mình tại website của mình. Các cơ quan quản lý được quyền điều hành hoặc kiểm tra, giám sát công khai cơ sở điều hành hoặc kết quả kiểm tra, giám sát tại cổng thông tin điện tử của mình. Trách nhiệm của ai thì người đó phải nói và người đó chỉ nói về những nội dung thuộc trách nhiệm của mình. Bên cạnh số liệu công khai, cũng cần có thuyết minh cho rõ ràng để người đọc không thể hiểu sai được. Đương nhiên, việc công bố thông tin phải đúng theo thể thức, trình tự theo quy định. Ai quan tâm đến thông tin nào thì vào đúng địa chỉ của nguồn tin đó để xem thì sẽ chính xác. 
  • Bốn là, truyền thông phải chủ động, đúng lúc. Ai cũng mong người khác hiểu mình. Nhưng nếu tự mình không nói ra thì cũng không nên trách người khác không/chưa hiểu mình. Vậy nên, chủ động truyền thông là một việc cần làm, nên làm nếu thực sự mong muốn hiện thực hóa "minh bạch”. 
  • Năm là, đánh giá cái gì cũng phải công tâm, khách quan. Thái độ này rất cần ở tất cả mọi người khi nghe và khi tham gia vào câu chuyện kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam. Nếu có kiến thức chuyên sâu, tinh thần xây dựng thì đó là điều tuyệt vời.
Nguồn : cafef.vn
Thông tin tổng hợp cập nhật
1 | 2 | 3