Thương mại > Nước sạch
Facebook
Công ty Taniservice đầu tư hệ thống khai thác nước ngầm với công suất 2.700m3/ngày, nước ngầm sau khi khai thác được xử lý bởi Hệ thống EPD WEARNES INDUSTRIES INC.USA để phục vụ cho tất cả các doanh nghiệp đang hoạt động tại KCN Tân Bình.

Nguồn nước được xử lý đạt QCVN 01: 2009/BYT do Cục Y Tế Dự Phòng và Môi trường biên soạn và được Bộ trưởng Y tế ban hành theo Thông tư số : 04/2009/TT - BTY ngày 17/06/2009

Xét nghiệm Nước Sinh hoạt theo QCVN01:2009/BYT (xem và có thể tải về)

Mức độ A
(Hàng tháng)
Mức độ B
(06 tháng/01 lần)
Mức độ C
(02 năm/01 lần)
Xét nghiệm tháng 01-2019

Xét nghiệm tháng 02-2019

Xét nghiệm tháng 03-2019

Xét nghiệm tháng 04-2019

Xét nghiệm tháng 05-2019

Xét nghiệm tháng 06-2019
Xét nghiệm tháng 06-2019 Xét nghiệm tháng 06-2019
Xét nghiệm tháng 07-2019

Xét nghiệm tháng 08-2019

Xét nghiệm tháng 09-2019

Xét nghiệm tháng 10-2019
Xét nghiệm tháng 11-2019
Xét nghiệm tháng 12-2019
Xét nghiệm tháng 12-2019
Xét nghiệm tháng 01-2020

Xét nghiệm tháng 02-2020

Xét nghiệm tháng 03-2020

Xét nghiệm tháng 04-2020

Xét nghiệm tháng 05-2020
Xét nghiệm tháng 06-2020 Xét nghiệm tháng 06-2020
Xét nghiệm tháng 07-2020

Xét nghiệm tháng 08-2020

Xét nghiệm tháng 09-2020

Xét nghiệm tháng 10-2020

Xét nghiệm tháng 11-2020

Xét nghiệm tháng 12-2020
Xét nghiệm tháng 12-2020 Xét nghiệm tháng 12-2020
Xét nghiệm tháng 01-2021

Xét nghiệm tháng 02-2021

Xét nghiệm tháng 03-2021

Xét nghiệm tháng 04-2021

Xét nghiệm tháng 05-2021

Xét nghiệm tháng 06-2021

Xét nghiệm tháng 09-2021
Xét nghiệm tháng 10-2021
Xét nghiệm tháng 11-2021 Xét nghiệm tháng 11-2021
Xét nghiệm tháng 12-2021