Mục tiêu hoạt động

Tiếp tục phát triển các loại hình dịch vụ và thương mại hiện có, tăng cường tính chủ động, linh hoạt, kịp thời và cạnh tranh trong việc thích ứng với sự biến động của tình hình kinh tế, quản lý tài chính, đổi mới công nghệ, đầu tư tài chính nhằm tối đa hóa lợi nhuận, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng lực nguồn nhân sự, từ đó nâng cao thu nhập cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, từng bước đưa công ty phát triển ngày càng lớn mạnh.