Cơ cấu tổ chức

Công ty Taniservice hiện có 3 phòng ban và 2 Xí nghiệp trực thuộc như sau :

-Phòng Quản Trị Nhân Sự & Hành chánh

-Phòng Kế toán - Tài chính.

-Phòng Kinh doanh.

-Xí nghiệp Dịch vụ

-Xí nghiệp Kinh doanh Nhiên LiệuBan Lãnh Đạo Công ty